Project factuursnelbetaald.nl wordt ontwikkeld met hulp van:

Door de verschillende pakketten is het voor iedereen toegankelijk

Probeer het programma 30 dagen en overtuig jezelf

Registratie proefaccount

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsadres

Gegevens gebruiker

Woonadres gebruiker

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de registratie en het gebruik van een proefaccount.

VOORWAARDEN PROEFLICENTIE VAN HET SYSTEEM, GENAAMD: “DIENSTENCRM”, INCLUSIEF BIJBEHORENDE (BESTEL)PROCEDURES, APPLICATIES EN DOCUMENTATIE

De belanghebbenden:

DienstenCRM, gevestigd te Groningen (9723 JC), aan de Stavangerweg 23-24, ingeschreven in de Kamer Van Koophandel onder nummer: 60542365 hierna te noemen: “Leverancier” c.q. “Licentiegever”,

En,

De gebruiker van de proeflicentie, hetzijnde als natuurlijk persoon, hetzijnde in de rol als vertegenwoordiger van een bedrijf. Hierna te noemen: "Afnemer" c.q. "Licentienemer",

hierna ook afzonderlijk, dan wel gezamenlijk aan te duiden met “Partij” dan wel “Partijen”,
Afnemer verbindt zich tot alle volgende voorwaarden:

Artikel 1: Definities
In deze Voorwaarden hebben begrippen die met een hoofdletter worden aangeduid de navolgende betekenis: 1. Afnemer c.q. Licentienemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Leverancier een proeflicentie wenst af te nemen of heeft afgenomen. 2. Beheer dan wel Beheren: het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van het Systeem en het voorkomen van incidenten. 3. Ondersteuning: het verlenen van (telefonische) assistentie door medewerkers van Leverancier. 4. Voorwaarden: de in dit document opgenomen verklaring van Afnemer van toepassing op de niet-exclusieve en niet-overdraagbare proeflicentie c.q. toestemming om het Systeem, de bijbehorende (bestel)procedures, applicaties en documentatie, te gebruiken onder de in dit document te noemen bepalingen. 5. Leverancier c.q. Licentiegever: de firma DienstenCRM, gevestigd te Groningen, Nederland, die haar Systeem onder deze Voorwaarden ter beschikking stelt aan Afnemer en met wie Afnemer ter zake van het Systeem deze Voorwaarden accepteert en naleeft. 6. Module: Een van het Systeem onderscheidbare additionele functionaliteit die geen onderdeel uitmaakt van de basisversie van het Systeem. 7. Systeem: 'DienstenCRM', zijnde een (CRM) systeem onder domein: https://mijn.dienstencrm.nl waarmee Afnemer de mogelijkheid krijgt om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Afnemer krijgt toegang tot dit domein met bijbehorende inloggegevens van DienstenCRM. Het domein blijft te allen tijde eigendom van DienstenCRM. 'DienstenCRM' ondersteunt Afnemer bij de optimalisatie van (inzicht in) haar planning, financiën, logistiek en klantenbeheer. 8. Dienstenwebshop: Als uitbreiding op 'DienstenCRM' kan Afnemer ook gebruik maken van de mogelijkheid om een API op zijn/haar website weer te geven. De API zal beheerd worden onder de naam: 'Dienstenwebshop', en kenmerkt zich door weergave van diensten van afnemer, alsook de mogelijkheid voor consumenten/(potentiële) klanten om offertes te genereren, aanvragen voor diensten te doen c.q. diensten te bestellen en daarmee omzet voor Afnemer te genereren. 9. Upgrade c.q. Uitbreidingsrelease: het beschikbaar stellen (en zo nodig installeren) van nieuwe versies van het Systeem gebaseerd op verbeterde of nieuwe inzichten, zoals een andere interface of meer mogelijkheden. 10. Update c.q. Verbeteringsrelease: het beschikbaar stellen (en zo nodig installeren) van een nieuwe versie van het Systeem met het oog op een verbeterde performance en/of waarin functionele en technische gebreken en onvolkomenheden uit vorige versies zijn aangepast. 11. Eindklant: een opdrachtverstrekker aan, of afnemer van Afnemer/Licentienemer waaronder maar niet uitsluitend: (natuurlijke) personen, rechtspersonen, stichtingen, verenigingen, maatschappen die diensten en/of producten van Afnemer afnemen en daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn. 12. Licentie: het gebruiksrecht van DienstenCRM middels een proeflicentie met van toepassing zijnde alle bepalingen uit dit schrijven.

Artikel 2: Onderwerp
1. Afnemer verbindt zich zonder uitzondering aan alle voorwaarden gesteld in dit schrijven.

Artikel 3: Licentie
1. Voor de duur van de Licentie en onder de in de Voorwaarden opgenomen condities verstrekt Licentiegever, aan Licentienemer een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om het Systeem, de bijbehorende (bestel)procedures, applicatie en documentatie, te gebruiken, welke Licentie door Licentienemer wordt aanvaard. 1.1 Het staat Licentiegever te allen tijde vrij, om op ieder gewenst moment, eventueel bij voorbaat, de Licentie eenzijdig te beëindigen zonder dat daarvoor enige (schriftelijke) aanzegging of opgave van redenen is vereist. 2. Het gebruiksrecht omvat de toestemming voor Afnemer om naar aantal opgegeven, dan wel ingekochte gebruikers gebruik te maken van het Systeem voor de duur van 30 dagen, tenzij Licentiegever tot eerdere beëindiging zoals gesteld in Artikel 3.1.1 is overgegaan. Het CRM systeem dat in een domein van Leverancier wordt opgenomen om de gehele bedrijfsvoering te optimaliseren. Afnemer krijgt toegang tot het domein en bijbehorende inloggegevens van Licentiegever, waarmee Afnemer toegang kan verkrijgen tot het Systeem. Het door Afnemer te gebruiken domein blijft te allen tijde eigendom van Licentiegever. 3. Het Systeem ondersteunt Afnemer bij de optimalisatie van (inzicht in) haar planning, financiën, logistiek en klantenbeheer. 4. Als uitbreiding op het Systeem kan Afnemer ook gebruik maken van de mogelijkheid om een API op zijn/haar website weer te geven. De API zal beheerd worden onder de naam: 'Dienstenwebshop' en kenmerkt zich door weergave van diensten van Afnemer, alsook de mogelijkheid voor consumenten/(potentiële) klanten om offertes te genereren, aanvragen voor diensten te doen c.q. diensten te bestellen en daarmee omzet voor Afnemer te genereren. 5. Indien Leverancier een Update van het Systeem uitbrengt wordt deze aan Afnemer aangeboden. Indien Afnemer dit aanbod accepteert zijn de Voorwaarden ook op die Update van toepassing. Afnemer accepteert met accordering van deze Voorwaarden (bij voorbaat) dat Updates van tijd tot tijd moeten worden gedownload of door Leverancier zullen worden geïnstalleerd en dat versies van vóór de Update niet meer door Leverancier worden aangeboden. 6. Indien Leverancier een Upgrade van het Systeem uitbrengt zal deze naar vrije keuze van Leverancier aan Afnemer worden aangeboden. Indien Afnemer dit aanbod accepteert zijn de bepalingen van deze Voorwaarden ook op die Upgrade van toepassing. Indien door Leverancier andere (aanvullende) bepalingen worden verstrekt bij de release van de Upgrade, zijn deze (aanvullende) bepalingen van toepassing op de afname van de Upgrade van het Systeem, naast het bepaalde in deze Voorwaarden, en kan Afnemer de Upgrade niet gebruiken totdat Afnemer de nieuwe bepalingen accepteert. 7. Indien Leverancier een Module voor het Systeem uitbrengt zal deze deze naar vrije keuze van Leverancier ook aan Licentienemer worden aangeboden. Indien Afnemer dit aanbod accepteert zijn de bepalingen van deze Voorwaarden ook op die Module van toepassing. Indien andere (aanvullende) bepalingen worden verstrekt bij de Module, zijn deze andere (aanvullende) bepalingen van toepassing op de afname van de Module van het Systeem, naast het bepaalde in deze Voorwaarden, en kan Afnemer de Module niet gebruiken totdat Afnemer de nieuwe bepalingen accepteert. 8. De in Artikel 3.8 en 3.9 genoemde Upgrade(s) en Module(s) worden binnen de proefaccount naar vrije keuze van Leverancier aangeboden en kenmerken zich door verplichte afname door Afnemer indien Leverancier overgaat tot het aanbieden van deze Upgrades en Modules aan Afnemer. 9. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht, te verkopen, te verhuren, in sub-licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, op straffe van een directe beëindiging van de Licentie. 10. Leverancier is nimmer verplicht Updates en/of Upgrades en/of Modules beschikbaar te stellen. 11. Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten. 12. Licentiegever zal nimmer klantgegevens van Licentienemer openbaren, doorgeven, verspreiden en/of verstrekken aan derden, behalve indien dit noodzakelijk is voor het (laten) verrichten van de in Artikel 6 genoemde (onderhouds- en beheerwerkzaamheden).

Artikel 4: Duur en beëindiging Licentie
1. De Voorwaarden treden in werking op het moment dat deze door Afnemer zijn geaccordeerd via de website https://dienstencrm.nl. 2. De Voorwaarden eindigen uitsluitend indien en voor zover beëindiging geschiedt conform het bepaalde in dit Artikel 4 en 3.1.1 en 3.9 3. De gebruikslicentie wordt verstrekt voor een periode van 30 dagen ingaande op het moment van de in Artikel 4.1 opgenomen accordering. 4. Na het verstrijken van de in Artikel 4.3 genoemde periode wordt de Licentie direct beëindigd. 5. De in het vorige lid (4.4) bedoelde beëindiging geschiedt automatisch na 30 dagen.

Artikel 5: Ondersteuning en Onderhoud
1. Gedurende de duur van de Licentie is Licentiegever nimmer verplicht om Licentienemer ondersteuning in de vorm van advies over het gebruik en functioneren van het Systeem te verschaffen. 2. Onderhoud wordt in beginsel buiten de bij Licentienemer gebruikelijke werkuren uitgevoerd. 3. Licentiegever zal wegens zodanige buitengebruikstelling van het systeem, danwel in geval van het ontbreken van een mededeling daarover, nimmer tot enige schadevergoeding jegens Licentienemer gehouden zijn.

Artikel 6: Vergoeding gebruiksrecht en facturatie
1. De betaling en vergoeding voor het gebruiksrecht vinden plaats volgens het bepaalde in dit Artikel (6). 2. De vergoeding voor het 30 dagen lange gebruiksrecht van het Systeem die Afnemer is verschuldigd is: €0,00.

Artikel 7: Garanties
1. De garantieverplichtingen van Leverancier zijn beperkt tot hetgeen in dit Artikel is omschreven, tenzij andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen. 2. Licentiegever zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de (web)applicatie nimmer tot enige schadevergoeding jegens Licentienemer gehouden zijn. 3. Herstel van een fout in het Systeem kan plaatsvinden naar eigen inzicht van Leverancier en/of door haar ingeschakelde derden, waaronder begrepen door middel van een probleem vermijdende restrictie of door het verstrekken van een Update. 4. Leverancier garandeert dat het Systeem hem gedurende het verschaffen van het gebruik in volledige eigendom toebehoort, daarop geen eigendomsvoorbehoud, beperkt recht of beslag van een derde rust en vrij is van andere lasten en beperkingen.

Artikel 8: Gebruiksvoorwaarden en beperkingen
1. Het is Afnemer voor de duur van de Licentie toegestaan het Systeem en de bijbehorende procedures en documenten te gebruiken voor de in deze Voorwaarden opgenomen doeleinden. 2. Het gebruiksrecht verleend conform de Licentie kent onder meer de volgende beperkingen: 2.1. Het is Afnemer niet toegestaan het Systeem in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken; 2.2. Het is Afnemer niet toegestaan het Systeem en/of de documentatie te wijzigen of aan te passen; 2.3. Het is Afnemer slechts toegestaan de documentatie te verveelvoudigen tot het door Afnemer aan Leverancier opgegeven licentiegebruikers; 2.4. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit het Systeem te (laten) verwijderen; 2.5. Het is Afnemer niet toegestaan om het Systeem en/of de bijbehorende bestelprocedures en/of applicatie en/of documentatie of een gedeelte daarvan, te (laten) kopiëren, te (laten) reproduceren of op andere wijze te (laten) verveelvoudigen, te (laten) vertalen, aan te (laten) passen, na te (laten) maken, te (laten) wijzigen of te (laten) reconstrueren; 2.6. Het is Afnemer niet toegestaan de rechten en plichten uit deze Voorwaarden aan een derde over te dragen. 3. Het in Artikel 8.2 bepaalde geldt ook expliciet voor alle gebruikers van het Systeem, waaronder personeel van Afnemer. Afnemer draagt hiervoor als werkgever, drager van de verplichtingen, voortvloeiend uit de Voorwaarden, de verantwoordelijkheid en risicoaansprakelijkheid. 4. Door Afnemer ingeschakelde derden hebben uitdrukkelijk geen toestemming om gebruik te maken van het Systeem. 5. Indien Afnemer de in Artikel 8.2 opgenomen beperkingen schendt, is Afnemer aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €125.000,-(zegge: honderdvijfentwintigduizendeuro) per overtreding. De boete treedt niet in de plaats van aanvullende of vervangende schadevergoeding.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Licentie. 2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, verlies van gegevens en immateriële schade. 3. Indien Afnemer tekort komt in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) gesteld in deze Voorwaarden zal Licentiegever hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is geworden, in welk geval Afnemer onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk/per e-mail geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichting(en) na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. 4. Afnemer zal Leverancier, haar medewerkers en eventueel door Leverancier ter uitvoering van de Licentie ingeschakelde derden te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Leverancier ten behoeve van de Afnemer verrichte diensten c.q. werkzaamheden.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring
1. De Intellectuele eigendomsrechten op het Systeem, de API, ook wel bekend onder de namen: 'Dienstenwebshop', de bijbehorende (bestel)procedures, web- en smartphone applicaties en documentatie - zoals omschreven in Bijlage 1 - berusten bij Leverancier. 2. Leverancier neemt op eerste verzoek van Afnemer de verdediging op zich in iedere procedure die in verband met het gebruik tegen Afnemer mocht worden ingesteld wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. 3. Leverancier vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden ter zake van een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, zulks met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in Artikel 25, eerste lid van de Auteurswet. 4. De in Artikel 10.2 bedoelde verdediging en de in Artikel 10.3 bedoelde vrijwaring zijn uitsluitend van toepassing, indien in voorkomend geval: 4.1. Afnemer Leverancier onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke actie in kennis stelt; en 4.2. Afnemer Leverancier de noodzakelijke volmachten en hulp verstrekt; en 4.3. Afnemer de behandeling van de zaak, inclusief het voeren van schikkings-onderhandelingen, aan Leverancier overlaat; en 4.4. De bewuste aanspraken van derden niet hun oorzaak vinden in wijzigingen in het Systeem die door Afnemer of door Afnemer ingeschakelde derden zijn aangebracht; en 4.5. De bewuste aanspraken van derden niet hun oorzaak vinden in het gebruik van het Systeem en/of bijbehorende (bestel)procedures en/of applicatie en/of documentatie op een wijze die strijdig is met de bepalingen in deze Voorwaarden. 5. Afnemer verklaart voorts dat indien een vordering als bedoeld in Artikel 10.2 aanhangig wordt gemaakt, hij ermee akkoord gaat dat Leverancier naar eigen keuze: 5.1. het Systeem en/of de Documentatie zodanig zal laten wijzigen dat deze niet langer inbreuk maken;

Artikel 11: Geheimhouding
1. Partijen maken hetgeen hen bij de uitvoering van deze Voorwaarden ter kennis komt, en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht. 2. Partijen verplichten hun personeel en eventueel ingeschakelde derden om de geheimhoudingsverplichting opgenomen in Artikel 11.1 na te leven.

Artikel 12: (Informatie)plichten Leverancier en Afnemer
1. Leverancier is nimmer verplicht Afnemer op de hoogte te stellen van de in Artikel 5 bedoelde onderhoudswerkzaamheden. 2. Partijen verplichten zich tot het geven en up to date houden van alle informatie (bijvoorbeeld contact- en persoonsgegevens) en medewerking aan elkaar die daarvoor redelijkerwijs nodig is ter uitvoering van de Licentie.

Artikel 13: Overmacht
1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleverancier, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen controle kon uitoefenen.

Artikel 14: Exitclausule
1. Indien de Licentie eindigt, retourneert Afnemer onverwijld alle aan hem ter hand gestelde documenten, boeken, bescheiden en andere goederen (waaronder begrepen gegevens- en informatiedragers). 2. Na afloop van de Licentie zal Leverancier de functionaliteiten van het Systeem voor Afnemer onbeschikbaar maken. De toegang tot het Systeem wordt na afloop van de Licentie direct aan Afnemer ontzegd. 3. Leverancier draagt geen verantwoordelijkheid voor behoud en/of de overdracht c.q. export van voornoemde data naar Afnemer. 4. Na beëindiging zal Leverancier ten hoogste 14 dagen lang de databestanden en (tussen-)resultaten van het Systeem, voor Afnemer bewaren teneinde het doel Afnemer de mogelijkheid te geven middels een betaalde Licentie gebruik van DienstenCRM voort te zetten. Leverancier zal alle databestanden van Afnemer en alle (tussen-)resultaten van het Systeem verwijderen c.q. vernietigen na een periode van ten hoogste 14 dagen indien door Afnemer niet schriftelijk wordt kenbaar gemaakt gebruik van het Systeem middels een betaalde Licentie voort te willen zetten. Afnemer kan nimmer aanspraak maken op de bewuste databestanden, (tussen-)resultaten, dan wel overige informatie die Leverancier voor Afnemer heeft bewaard, uitsluitend als hij of zij binnen 14 dagen besluit over te gaan op een betaalde, andere dan proeflicentie, Licentie van DienstenCRM en de daaronder gestelde voorwaarden en Licentiegever nog niet tot vernietiging van databestanden en (tussen-)resultaten is overgegaan.

Artikel 15: Overdracht
1. Voor het geval Leverancier zijn rechtsverhouding met Afnemer overdraagt aan een derde, verleent Afnemer hierbij bij voorbaat zijn volle medewerking aan deze overdracht. 2. Het is Afnemer niet toegestaan om de in licentie gegeven rechten te verkopen, te verhuren, in sub-licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook aan een derde over te dragen, op straffe van een directe ontbinding van de Licentie. 3. Afnemer mag de in licentie gegeven rechten slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 2. De bepalingen in deze Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Voorwaarden en leveren daarvoor uitsluitend bewijs. 3. Leverancier mag bij de uitgifte van de Licentie naar eigen inzicht derden inschakelen. 4. Op de Licentie zijn uitsluitend de Voorwaarden en bepalingen, gesteld in dit schrijven, van toepassing. 5. Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Voorwaarden in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Licentiegever als maatstaf gelden bij de uitleg van de Voorwaarden. 6. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Ik heb de voorwaarden gelezen, begrepen en ga hiermee akkoord